Regulamin

Słownik :  

1. Sprzedający – Salon Mody JULIA z siedzibą w Lęborku, adres : ul. Staromiejska 15 F/1, REGON 770980841, NIP : 841-151-67-55; Konto

    bankowe : Bank PKO S.A. - Numer rachunku : 29 1020 4649 0000 7102 0020 9973 .

2. Klient - osoba która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda

    jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna

    nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności

    która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

    zawodową.

4. Sklep Internetowy - sklep internetowy Salonu Mody JULIA prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.julia.lebork.pl , za

    pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

5. Towary – odzież, bieliznę, biżuteria oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego,

    prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

6. Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto

    użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów na podstawie wyborów Klienta.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.julia.lebork.pl .

9. Wada Towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.

      1182 z późn. zm.)

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm.).  

      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.  

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Salon Mody JULIA, adres: ul. Staromiejska 15 F/1, REGON 770980841 , NIP : 841-151-67-55.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.julia.lebork.pl , zawierania

    za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Salonu

    Mody JULIA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do

    odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień

    Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest

    uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego Salonu Mody JULIA zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta : e-mail :

     smjulia@poczta.onet.pl , telefon : +48 725-638-001, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest

     od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 15:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora. 

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty

    handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o 

    której mowa w postanowieniu - ustęp III punkt 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od

    zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez

    wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub

    adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.  

II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do

    zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie Sklepu Internetowego

    pod adresem internetowym www.julia.lebork.pl .

3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w Sklepie

    Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do

    realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub

    nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

    przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : www.julia.lebork.pl żądania usunięcia konta użytkownika

    wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. 

7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, podejmuje środki

    techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby

    nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do :

    a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w

        szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

    b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

        prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

    c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z

        poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw; 

    d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych

    przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z Sklepu Internetowego w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w

    punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za

    pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi

    konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Sklepie Internetowym.

10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

    Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić

    zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z Sklepu

    Internetowego bez zbędnej zwłoki.

11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

     o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).  

III. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane poprzez

    wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

    Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient

    potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania

    zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym .

3. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu

    zamówienia przez Sklep Internetowy oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola

    przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi

    zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez

    Sprzedającego w terminie 48 godziny od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji "za pobraniem", od momentu złożenia

    zamówienia. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty,

    niedziele i dni świąteczne) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji

    zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.

5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie

    się na stronie Sklepu Internetowego przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru, dodanie Towaru do

    Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie

    Towaru, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru, do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz

    podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Sklepie Internetowym komunikaty lub informacje.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY") stanowi ofertę Klienta złożoną

    Salon Mody JULIA do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia), na

    wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w wiadomości,

    dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Salon Mody JULIA oferty, której mowa w

    ust. III pkt 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Salon Mody JULIA.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu

    uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci : 

    a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. III pkt 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości

        e-mail wysłanej przez Sklep Internetowy : informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta

        sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia

        reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem

        zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania;

    b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia

       przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem

       zwrotu - odstąpienia od umowy;

    c) Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji, to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji

       do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu; 

    d) Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie

       woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres : smjulia@poczta.onet.pl lub dokonać

       samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie Internetowym;

    e) Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i

       chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane;

    f) Sprzedaż Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej. Do korzystania z Sklepu

       Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest :

       ♦ komputer z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu : Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą

          JavaScript, Google Chrome w wersji 49 z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

          Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Microsoft Edge w

          wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

       ♦ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  

IV. Dokonywanie płatności

1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich

    złotych.

2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Towaru.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym

    mowa w ust. III. pkt 8 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie

    Sklepu Internetowego i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.

4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami ust. V Regulaminu.

5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po

    dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar :

    a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

    b) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed

        wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek Salon Mody JULIA w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie

        zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w

        wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. III pkt 8 Regulaminu. Klient zobowiązany

        jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. Właścicielem rachunku jest Salon Mody JULIA :  Bank PKO S.A.

        Numer rachunku : 29 1020 4649 0000 7102 0020 9973

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

8. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez

    Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

9. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za

    zamówione Towary oraz koszt wysyłki.  

V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru

1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty zgodnie z ust. III pkt 8 Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez

    Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 5 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny

    między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji "PŁATNOŚĆ PRZED

    WYSYŁKĄ" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za

    doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi

    trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje

    Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Po przekroczeniu maksymalnego

    czasu realizacji zamówienia,  Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za

    pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : smjulia@poczta.onet.pl  lub dokonania samodzielnej anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje

    konto w Sklepie Internetowym. Jeżeli anulowane zamówienie zostało opłacone, klient otrzyma zwrot pieniędzy pomniejszony o koszt prowizji bankowej.Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.Koszt przesyłki zależny jest od

    wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.

    Koszty dostawy wynoszą :

                                                                                      DHL - przelewem  20- zł DHL Parcelshop - przelewem 20zł

INPOST SMILE PACZKOMAT - od 50zł przesyłka darmowa oraz pobranie 1,85 zł -Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówień w naszym sklepie.

 

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej

    odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w ust. I pkt 4 Regulaminu.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.  

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy - zwrotu

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na

    odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od

    dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

   Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w

   potwierdzeniu o którym mowa w ust. III pkt 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do

    Klienta.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w

    formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres :

Salon Mody JULIA

ul. Staromiejska 15 F/1

84-300 Lębork

    lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu Internetowego : smjulia@poczta.onet.pl .

3. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ZWROTY” oraz jest udostępniany w

    formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi

    Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) 

    otrzymanie

    oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu zakupionego Towaru,

    zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

    wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, zwykły sposób dostawy oferowany przez          Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do Sklepu Internetowego.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy pomocy przelewu bankowego z konta Sklepu Internetowego na konto bankowe podane przez Klienta

    zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. VI pkt 3 powyżej.

7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od

    umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sklepu

    Internetowego.

8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi usługa   

8. Inpost Smile za 0zł za zmówienie powyżej 50zł

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w ust. VI  pkt 8 powyżej,

    Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy

    najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.

10. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w

    przypadku jego odstąpienia od umowy, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę

    możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać

    oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i

    akcesoriami oraz dokumentami : paragonem lub fakturą VAT, wydanymi przy jego sprzedaży na adres :

Towar należy odesłać na adres.

Salon Mody JULIA

ul. Staromiejska 15 F/1

84-300 Lębork

Nie przyjmujemy zwrotów ze sklepu internetowego w sklepie stacjonarnym.

12. Klient ma możliwość przesłania zwrotu za pośrednictwem InPost-u. Po zapisaniu zwrotu- klient musi sam wygenerować list przewozowy. 

     Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od zwracanej kwoty należności w kwocie 9zł.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

    konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) prawo

    odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :

    a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

        rozpoczęciem

        świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu

        jego zindywidualizowanych potrzeb;

    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

        względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

        rzeczami.  

15. Towar zamówiony przez stronę internetową nie może zostać zwrócony do sklepu stacjonarnego.

  VII. Wymiana zakupionego towaru

1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w Sklepie   

    Internetowym,

    którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru

    do Sklepu Internetowego.

2. W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w Sklepie Internetowym, wybierając odpowiedni Towar na wymianę.

    Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach dostawa i płatność należy wybrać opcję "ZADEKLAROWANIE PRZELEWU",za pośrednictwem

    INPOST KURIER. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych

    dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż

    cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego

    Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniem ust. IV niniejszego Regulaminu.

3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę

    możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Wymieniany  towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać

    oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i

    akcesoriami oraz dokumentami  paragonem lub fakturą VAT wydanymi przy jego sprzedaży na adres :

Salon Mody JULIA

ul. Staromiejska 15 F/1

84-300 Lębork

4. W przypadku zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że jeżeli nowo zamówiony na wymianę Towar

    ma taką samą cenę co Towar, który Klient wymienia, koszt wysyłki nowego Towaru na wymianę pokrywa Sklep Internetowy.  3

VIII. Reklamacje

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz

    innymi

    powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują

   mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie 

    internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „MOJE ZAMÓWIENIE → REKLAMACJE” wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem

    zakupu paragonem albo fakturą VAT na adres :

Salon Mody JULIA

ul. Staromiejska 15 F/1

84-300 Lębork  

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych

    czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji

    przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych

    reklamacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixel